Stadgar för EIC

11 juni, 2010
Stadgar för The Eric Ericson international choral centre foundation

NAMN
§ 1 Stiftelsens namn är The Eric Ericson International Choral Centre Foundation (Stiftelsen Eric Ericsons Internationella Körcentrum)

ÄNDAMÅL
§ 2 Stiftelsens ändamål är att i Eric Ericsons anda utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv långsiktigt främja och utveckla körmusiken och dess utövare.

VERKSAMHET
§ 3 Stiftelsens verksamhet skall på hög konstnärliga nivå ske i samverkan med svenskt och internationellt körliv och i kontakt med nätverk av nationella och internationella organisationer.
Stiftelsen skall stimulera till samverkan melllan körlivets topp och bredd, mellan tonsättare och exekutörer och mellan körkonsten och andra konstarter samt initiera, stödja och ansvara för utbildnings- och forskningsprojekt.

MEDEL
§ 4 Stiftelsens medel utgörs av de tillgångar, såväl fast som lös egendom, som stiftelsen erhåller i form av donerade medel, avkastning på kapitalet eller motsvarande samt medel
som stiftelsen själv insamlar eller på annat sätt erhåller.
Av avkastningen på förvaltade tillgångar skall 10% avsättas till kapitalet.

GRUNDARE
§ 5 Stiftelsens grundare bör representera svenskt och internationellt körliv, företag, organisationer, institutioner samt enskilda som vill främja stiftelsens mål och syften.

STIFTELSENS ORGAN
§ 6 Organ för Stiftelsens verksamhet är styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen består av sju ledamöter som bland annat representerar svenskt och internationellt körliv.

Ledamöter och ordförande väljs på tre år och utses av Stiftelsens styrelse.

Ledamöter och ordförande i den initiala styrelsen utses av Stiftelsens grundare.

Av ledamöterna i den initiala styrelsen skall dock två av ledamöterna utses på ett år, två på två år och övriga inklusive ordförande utses på tre år.

Avgår ledamot ur styrelsen under pågående mandatperiod skall styrelsen föranstalta om fyllnadsval. Avgående styrelseledamot må ej delta i fyllnadsval.

Ledamot och ordförande kan omväljas.

§ 7 Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning av Stiftelsens angelägenheter och tillgångar.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger årligen samt därutöver på begäran av styrelseledamot eller revisor.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser.

Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Styrelsen får besluta om ett arbetsutskott om tre personer, av vilka ordföranden skall vara
en, att handha frågor och fatta beslut inom ramen för Stiftelsens ändamålsparagraf samt
styrelsens delegerade mandat i varje särskild fråga, mellan styrelsemötena. Vid beslut skall arbetsutskottet vara enigt.

Styrelsens ledamöter äger rätt att lyfta arvode.

§ 8 Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet Styrelseledamöter är närvarande.

Om styrelsen permanent ej är beslutsför, skall Länsstyrelsen utse nya ledamöter för att uppnå beslutsförhet.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid val av styrelseledamot avgör lotten vid lika röstetal.

§ 9 Styrelsen företräder Stiftelsen och tecknar dess firma.

Ordföranden, ensam eller i förening med annan, skall alltid teckna stiftelsens firma.

Därutöver kan styrelsen bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda Stiftelsen och teckna dess firma.

Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda Stiftelsen och teckna dess firma
får utövas av endast en eller flera personer i förening.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande att företräda Stiftelsen.

§ 10 Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. För varje kalenderår skall Stiftelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

Sådana handlingar skall överlämnas till revisorerna för genomgång och godkännande senast den 15 mars varje år.

REVISOR
§ 11 Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor, som årligen skall
avge berättelse över sin granskning. Revisorn och eventuell suppleant för denne utses årligenav styrelsen.
Styrelsen kan alternativt utse revisionsbolag med namngiven auktoriseradrevisor som ansvarig.

TILLSYN
§ 12 Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i stiftelselagen.

ÄNDRING AV STADGARNA
§ 13 Stiftelsens styrelse äger besluta om tillägg till eller ändring av dessa stadgar. Sådant beslut skall fattas av två på varandra följande styrelsemöten varvid styrelsens samtliga ledamöter skall vara eniga. Beslut om sådan ändring av stadgarna, att Stiftelsens ändamål eller förvaltningen av dess tillgångar därigenom rubbas, blir ej giltigt med mindre tillsynsmyndigheten så medger.

UPPLÖSNING
§ 14 Om Stiftelsen upplöses skall Stiftelsens tillgångar i första hand överlämnas till annan stiftelse eller institution, vars ändamålsbestämmelser överensstämmer med Stiftelsens.

Eric Ericson
Eric Ericsons stiftelse
Föreningen Sveriges Körledare
Inge & Einar Rosenborgs Stiftelse

KÖRSAM
Orphei drängar
Rikskonserter